Valoarea în vamă a mărfurilorDrepturi de import/export

Drepturi de import/export

7578

1. Drepturi de import

Drepturi de import sînt impozitele, taxele și plățile încasate de organul vamal la importul mărfurilor, și anume:

 • taxa vamală;
 • taxa pe valoarea adăugată;
 • accizele;
 • taxa pentru proceduri vamale.

 

I. Achitarea drepturilor de import

Drepturile de import se achită de către declarant, care este și plătitor vamal. Totodată, devine plătitor vamal, solidar cu declarantul, orice persoană care a oferit informaţiile necesare la întocmirea declaraţiei vamale sau care a redactat declaraţia vamală, dacă aceasta ştia sau ar fi trebuit să ştie că informaţiile în cauză erau false sau incorecte.

Drepturile de import se achită pînă la sau în momentul depunerii declaraţiei vamale. La momentul vămuirii, se acceptă doar plata diferenței dintre suma calculată şi suma plătită în prealabil.

În unele situații, agenții economici beneficiază de prelungirea termenului de plată a drepturilor de import, cu excepția taxei pentru proceduri vamale, dar cu condiția constituirii unei garanții bancare.

Astfel:

 • agenții economici autorizați (AEO) pot achita drepturile de import în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la validarea declarației vamale;
 • pentru agenţii economici producători se prelungeşte termenul de plată a T.V.A. și a taxei vamale la materia primă care se utilizează pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile;
 • la solicitarea importatorilor, Serviciul Vamal va prelungi, în condiţiile art.126 şi 1271 din Codul vamal al Republicii Moldova, cu cel mult 90 de zile, termenul de plată a T.V.A. la materia primă, cu excepţia mărfurilor menţionate în anexă, la materialele şi articolele de completare importate de agenţii economici producători, precum şi de agenţii economici specializaţi în prestări de servicii în agricultură care dispun de autorizaţie pentru prestarea de servicii la producerea producţiei agricole, eliberată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Plătitorii vamali pot achita drepturile de import prin virament (inclusiv prin carduri  bancare) la conturile trezoreriale ale Ministerului Finanţelor. În cazul opțiunii de achitare prin card bancar sau în numerar, plătitorii pot folosi terminalele cash-in self-service.

Agenții economici pot achita plățile și on-line, prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPay: https://mpay.gov.md.

Persoanelor juridice li se permite achitarea în numerar doar a diferenței de plată determinate la vămuirea mărfurilor importate.

II. Taxa vamală

Taxă vamală se determină conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, care cuprinde codul, descrierea mărfurilor și mărimea taxei vamale aplicabile.

Taxele vamale pot fi calculate în procente din valoarea în vamă a mărfurilor (taxe ad valorem) sau pot fi stabilite la o unitate de marfă, respectiv bucată, tonă, metru cub etc. (taxe specifice). Pentru unele mărfuri se aplică concomitent ambele tipuri de taxe (taxe combinate).

Pentru a stabili suma taxei vamale pentru o anumită marfă, trebuie determinat codul mărfii, consultată Nomenclatura combinată, precum și luate în considerare facilitățile și scutirile fiscale și vamale. Astfel, de exemplu, mărfurile de origine preferențială vor fi scutite de taxa vamală, cu condiția prezentării dovezii de origine.

Totodată, sînt scutite de taxe vamale unele categorii de mărfuri conform listei prevăzute în Legea nr. 1380/20.11.1997 cu privire la tariful vamal.     

Cotele taxelor vamale variază de la o marfă la altă, iar pentru unele mărfuri, cota taxei depinde de data importului (taxe sezoniere). Taxele sezoniere se aplică în scopul protejării producției agricole și sînt, de regulă, mai mari în perioada de recoltare.

La import pot fi încasate suplimentar și alte taxe vamale, menite să protejeze producătorii autohtoni de măsurile discriminatorii aplicate de alte țări (taxe excepționale). Aceste taxe pot fi în mai multe forme:

 • taxa specială se încasează la importul mărfurilor în cantități şi în condiţii care cauzează sau pot cauza prejudicii materiale considerabile producătorilor de mărfuri autohtone;
 • taxa antidumping se aplică la importul mărfurilor cu prețuri de dumping (preţuri mai mici decît valoarea lor în ţara exportatoare la momentul importului);
 • taxa compensatorie se percepe asupra mărfurilor din țările care subvenționează exportul la anumite produse.

III. Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.)

La importul mărfurilor se aplică T.V.A. în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor (cota standard). 

Pentru unele categorii de mărfuri este stabilită o cotă redusă în mărime de 8%.

În mai multe situații, mărfurile sînt scutite de T.V.A..

T.V.A. la import se calculează din valoarea impozabilă a mărfurilor importate, care se constituie din valoarea în vamă a mărfurilor, la care să adaugă, după caz, suma accizelor, taxei vamale, taxei pentru proceduri vamale care urmează a fi achitate la importul acestor mărfuri.

IV. Accizele

Accizul reprezintă un impozit care se percepe la următoarele categorii de mărfuri (lista mărfurilor supuse accizelor și cotele acestora):

 • alcool etilic şi băuturi alcoolice;
 • tutun prelucrat;
 • petrol şi derivatele lui;
 • caviar şi înlocuitori de caviar;
 • parfumuri şi apă de toaletă;
 • îmbrăcăminte de blană;
 • mijloace de transport de la poziţia tarifară 8703;
 • alte mărfuri specificate în anexa nr. 1 la prezentul titlu.

Baza de calcul a accizului o constituie volumul natural sau valoarea în vamă a mărfurilor importate, la care se adaugă, după caz, taxa vamală și taxa pentru proceduri vamale ce urmează a fi achitate la data importului.

Pentru mai multe mărfuri sînt prevăzute înlesniri și scutiri de plata accizelor (lista înlesnirilor).

Mărfurile accizate sînt vămuite la posturile vamale de frontieră.  

V. Taxa pentru proceduri vamale

Această taxă se achită pentru serviciile acordate de organul vamal și se calculează în procente din valoarea în vamă a mărfurilor sau în sumă fixă (lista serviciilor vamale și cuantumul taxelor pentru proceduri vamale).

În mai multe situații, plătitorii vamali sînt scutiți de taxa pentru proceduri vamale.

 

2. Drepturi de export

În conformitate cu prevederile legislației vamale, la export se încasează doar taxa pentru proceduri vamale, care constituie 0,1% din valoarea contractuală a mărfii, luîndu-se în considerare cheltuielile legate de transportul pînă la frontieră, dar nu mai mult de 500 euro.

 

Legislația:

Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/20.07.2000

Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII/24.04.1997

Legea nr. 172/ 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor

Legea nr. 1380/20.11.1997 cu privire la tariful vamal

Legea nr. 1417-XIII/17.12.1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal

Legea nr.820-XIV/17.02.2000 privind măsurile antidumping, compensatorii şi de salvgardare

Hotărîrea Guvernului  nr. 146/26.02.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile,  ambalajul primar şi articolele de completare importate


filter.type.import
filter.type.export
filter.location
filter.tarim
filter.info
filter.tarifs

No Data

contact-center.title

contact-center.info

contact-center.note

call-center

footer.tip

country

footer.tip.location

footer.tip.street

fax: footer.tip.fax

email: footer.tip.email

phone: footer.tip.phone

footer.info

country

footer.info.location

footer.info.street

fax: footer.info.fax

email: footer.info.email

phone: footer.info.phone

footer.title

footer.content

footer.note