AEO și simplificări vamaleAgent Economic Autorizat (AEO)

Agent Economic Autorizat (AEO)

14528

Programul AEO (Authorised Economic Operator/Agent Economic Autorizat) se bazează pe parteneriatul dintre vamă și agenții economici care se conformează benevol reglementărilor vamale, asigură securitatea mărfurilor în traficul internațional, cooperează cu vama și, prin urmare, beneficiază de facilități și simplificări vamale.

Programul AEO urmărește consolidarea securității lanțului de aprovizionare internațional și facilitarea comerțului legitim, fiind deschis tuturor participanților la comerțul internațional. 

Există două tipuri de autorizații AEO:

 • AEOC – simplificări vamale;
 • AEOS – securitate şi siguranţă.

Notă: Ambele tipuri de autorizaţii pot fi deţinute în acelaşi timp, prin eliberarea unei autorizaţii combinate.

I. Beneficiile AEO

 • Reducerea numărului de controale documentare și fizice, în comparație cu alți agenți economici. 
 • Tratament prioritar în cazul selectării pentru control vamal. 
 • Posibilitatea de a alege locul pentru efectuarea controalelor vamale. 
 • Facilitarea accesului la simplificările vamale – acest avantaj este asigurat de AEOC. 
 • Notificarea prealabilă dacă transportul a fost selectat pentru un control vamal. Notificarea se efectuează înainte de prezentarea mărfurilor la vamă, dar nu se face atunci cînd poate compromite rezultatele controalelor. 
 • Prelungirea termenului de plată a drepturilor de import (excepție: taxa pentru proceduri vamale) cu pînă la  30 de zile calendaristice. 
 • Traversarea frontierei în regim prioritar – fără rînd și pe o bandă special dedicată AEO (unde infrastructura posturilor vamale permite acest lucru). 

Autorizația AEO oferă și alte beneficii indirecte, cu impact pozitiv asupra imaginii companiei. Astfel, statutul  AEO denotă că respectiva companie este un partener de încredere, atît în relațiile cu vama, cît și cu partenerii de afaceri, dar și sporește fidelitatea clienților. Suplimentar, AEO dispune de un sistem de planificare îmbunătăţit, minimizează riscul furturilor şi pierderilor, dar și al întîrzierilor în transporturi, datorită îmbunătăţirii securităţii şi comunicării dintre partenerii implicaţi în lanţul logistic.

Companiile pot aplica logoul AEO, conform modelului aprobat, pe documente comerciale sau în alt mod, pentru a-și informa partenerii și clienții despre deținerea acestui statut de încredere.

Logo AEO


 
Logoul se eliberează la solicitare, prin depunerea unei cereri-declarație (.docx, .pdf) la Serviciul Vamal.

Notă: În viitor, această listă de facilități va fi completată cu recunoașterea AEO în alte state, ceea ce va oferi avantaje la vămuire nu doar în Republica Moldova, dar și în țările cu care Republica Moldova va încheia acorduri de recunoaștere mutuală a AEO.

II. Obținerea statutului AEO

AEO poate fi orice agent economic din Republica Moldova implicat în tranzacțiile economice externe (importator, exportator, transportator, broker vamal, deținător de antrepozite vamale, producător). Lista companiilor care au statut AEO și au acceptat să fie incluse în lista AEO.

Statutul de AEO poate fi solicitat de toate întreprinderile mari, mici sau mijlocii. Totodată, acest statut este accesibil și companiilor nou create, or, pentru AEO nu se aplică vreun criteriu ce ar stabili durata minimă de activitate în comerțul internațional. 

 

CONDIȚII ȘI CRITERII

AEOC

AEOS

Agent economic rezident

X

X

Înregistrat ca participant la activitatea economică externă

X

X

Lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional

X

X

Dispunerea de active cu un grad înalt de solvabilitate

X

X

Lipsa încălcărilor repetate ale legislaţiei vamale şi fiscale, inclusiv lipsa infracțiunilor economice legate de activitatea solicitantului pe perioada ultimilor 3 ani

X

X

Dispunerea de un sistem de gestiune a evidenţei operaţiilor comerciale

X

X

Standardele practice de competenţă sau calificările profesionale

X

 

Standardele de securitate şi siguranţă

 

X

a) Etapa preparatorie

În etapa preparatorie, agentul economic trebuie să completeze un Chestionar de autoevaluare (.docx, .pdf). 
Chestionarul se prezintă Aparatului central al Serviciului Vamal împreună cu o cerere tipizată (.docx, .pdf), însoțită de documente ce confirmă următoarele informații.  

 1. Numele, prenumele proprietarilor/acţionarilor principali, ale membrilor consiliului de administraţie, precum şi adresele părţilor respective.
 2. Numele, prenumele persoanei responsabile de domeniul vamal în întreprinderea solicitantului.
 3. Descrierea activităţilor economice ale solicitantului.
 4. Detalii despre amplasamentele întreprinderii solicitantului şi o scurtă descriere a activităţilor din fiecare amplasament. Precizări despre modul în care solicitantul şi fiecare locaţie acţionează în lanţul de aprovizionare: în nume propriu şi pe seama sa sau în numele şi pe seama altei persoane.
 5. Precizări cu privire la eventualele legături dintre solicitant şi societăţile de la care cumpără sau cărora le furnizează produse.
 6. Descrierea organizării interne a întreprinderii solicitantului. Se vor anexa eventualele documente privind funcţiile/competenţele fiecărui departament.
 7. Numărul de salariaţi per total şi ai fiecărui departament.
 8. Numele principalilor conducători (director general, şefi de departamente, administratori de servicii de contabilitate, responsabil de domeniul vamal). Descrierea procedurilor interne aplicate atunci cînd un salariat competent lipseşte, temporar sau permanent.
 9. Numele şi funcţia persoanelor care au competenţe specifice în domeniul vamal în cadrul organizării întreprinderii solicitantului. Evaluarea nivelului cunoştinţelor acestor persoane în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor informatice în domeniul vamal şi privind chestiunile generale cu caracter comercial.
 10. Acceptarea sau refuzul publicării informaţiilor incluse în autorizaţia AEO în lista agenţilor economici autorizaţi.

Serviciul Vamal, în termen de cel mult 10 zile calendaristice, verifică informațiile prezentate și informează agentul economic cu privire la acceptarea cererii. În cazul în care se constată că cererea nu conține toate informațiile necesare, Serviciul Vamal cere  solicitantului să furnizeze informațiile relevante, într-un termen-limită care nu depășește 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii.

Cererea şi documentele anexate sînt examinate în termen de pînă la 60 de zile calendaristice de la data acceptării acestora. În cazuri întemeiate şi justificate documentar, termenul dat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile calendaristice, cu informarea solicitantului.

Autorizația AEO se emite pe o perioadă nelimitată. 

În caz de nerespectare a condițiilor de autorizare, autorizația poate fi suspendată sau retrasă.

Autorizația AEO se suspendă în următoarele cazuri:

 • se constată nerespectarea unor condiţii de acordare a statutului;
 • titularul autorizației solicită respectiva suspendare, deoarece se află temporar în imposibilitatea de a îndeplini condițiile prevăzute în autorizație sau de a se conforma obligațiilor care îi revin prin această autorizație;
 • există motive suficiente pentru a considera că AEO a comis o încălcare a legislaţiei vamale. În acest caz, statutul AEO se suspendă pe întreaga durată a procesului contravenţional, în conformitate cu prevederile Codului vamal al Republicii Moldova şi ale Codului contravenţional al Republicii Moldova, sau pe întreaga durată a procesului penal, conform Codului de procedură penală al Republicii Moldova;
 • utilizarea în mod neautorizat a logoului AEO.

Autorizația AEO se retrage în următoarele cazuri:

 • AEO cu autorizația suspendată nu a întreprins măsurile necesare şi nu a lichidat neajunsurile depistate pentru a se conforma cerinţelor pînă la expirarea termenului suspendării stabilit;
 • AEO a comis o încălcare a legislaţiei vamale, iar sancţiunea aplicată pentru aceasta a devenit irevocabilă conform unei proceduri legale;
 • la solicitarea AEO;
 • AEO utilizează logoul pe perioada suspendării autorizației AEO.

Agent Economic Autorizat (AEO).pdf

 

Legislația: 

Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/20.07.2000 , Secțiunea 281: Agentul economic autorizat

Hotărîrea Guvernului nr. 647/07.08.2014 privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova

Ordinul Serviciului Vamal nr. 41-O/25.01.2019 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de verificare a solicitanţilor şi titularilor Autorizaţiei de agent economic autorizat

Ghid privind Operatorii Economici Autorizați (ver.6) elaborat de către DG-TAXUD (Comisia Europeana)


filter.type.import
filter.type.export
filter.location
filter.tarim
filter.info
filter.tarifs

No Data

contact-center.title

contact-center.info

contact-center.note

call-center

footer.tip

country

footer.tip.location

footer.tip.street

fax: footer.tip.fax

email: footer.tip.email

phone: footer.tip.phone

footer.info

country

footer.info.location

footer.info.street

fax: footer.info.fax

email: footer.info.email

phone: footer.info.phone

footer.title

footer.content

footer.note