Controlul mărfurilor la importControlul mărfurilor strategice

Controlul mărfurilor strategice

5195

Se consideră mărfuri strategice produsele care, din motive de securitate sau în baza acordurilor internaționale, sînt socotite a fi de o asemenea importanță militară, încît exportul, importul, tranzitul acestora sînt fie interzise în totalitate, fie supuse unor condiții sau restricții specifice. Astfel de bunuri sînt, în general, potrivite pentru a fi utilizate în scopuri militare sau pentru producerea armelor de distrugere în masă.

Prin mărfuri strategice se înțeleg:

 • produsele, tehnologiile şi serviciile care au utilizare dublă (civilă şi militară);

Notă: Produse cu utilizare (destinație) dublă sînt totalitatea cunoștințelor tehnico-ştiinţifice, a proceselor, materialelor şi utilajelor folosite la elaborarea, producerea şi exploatarea producției de menire civilă care pot fi utilizate şi la fabricarea de producție militară, de armament nuclear, chimic, biologic, precum şi de alte tipuri de armament de distrugere în masă şi de mijloace purtătoare de astfel de arme şi de arme convenționale.

 • armamentele, muniţiile, echipamentele militare, tehnologiile şi serviciile aferente;
 • produsele, tehnologiile şi serviciile care pot fi utilizate la fabricarea şi folosirea de arme nucleare, chimice, biologice şi de rachete care pot fi purtătoare de astfel de arme;
 • alte produse, tehnologii şi servicii care necesită un control special în interesul securităţii naţionale sau al politicii externe, în conformitate cu acordurile şi aranjamentele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Obiect al controlului exportului, reexportului, importului şi tranzitului îl constituie următoarele categorii de mărfuri strategice:

 • armele convenţionale, precum şi articolele, materia primă, materialele, echipamentele speciale, tehnologiile şi serviciile legate de producerea şi folosirea lor;
 • materialele, tehnologiile, echipamentele şi instalaţiile nucleare, materialele, produsele, echipamentele şi tehnologiile speciale non-nucleare, precum şi serviciile conexe, ce pot avea destinaţie dublă, sursele de radiaţie;
 • tehnologiile şi echipamentele cu destinaţie dublă şi serviciile conexe, precum şi substanţele chimice care pot fi utilizate la producerea şi folosirea armelor chimice;
 • echipamentele, materialele şi tehnologiile utilizate la proiectarea, producerea şi folosirea armelor, precum şi serviciile conexe;
 • armamentul, muniţiile, tehnica militară şi articolele speciale de asamblare, precum şi tehnologiile şi serviciile de producere şi folosire a acestora;
 • agenţii diferitor afecţiuni, variantele acestor agenţi modificate genetic, fragmentele materialelor genetice, precum şi echipamentul, tehnologiile şi serviciile conexe, care pot fi utilizate la producerea şi folosirea armelor bacteriologice (biologice) şi toxice;
 • materialele şi substanţele explozive, precum şi echipamentele, tehnologiile şi serviciile conexe;
 • informaţia tehnico-ştiinţifică, serviciile şi rezultatele activităţii intelectuale legate de producţia militară;
 • alte articole, tehnologii şi servicii care necesită un control special, în conformitate cu hotărîrile Guvernului.

Nomenclatorul mărfurilor strategice supuse controlului.

I. Procedura de autorizare a operațiilor cu mărfuri strategice

Exportul, reexportul, importul şi tranzitul de mărfuri strategice se supun autorizării.

Autorizațiile sînt eliberate de către Comisia interdepartamentală, a cărei activitate este asigurată de Agenția Servicii Publice.

În vederea obţinerii autorizaţiei, solicitantul depune, prin intermediul ghișeului unic electronic, o cerere către Agenția Servicii Publice, la care se anexează:

 • documentele care certifică originea mărfurilor;
 • documentele privind caracteristicile calitative şi tehnice ale mărfurilor şi codul mărfii respective conform Nomenclatorului mărfurilor strategice supuse controlului;
 • copia de pe contractul încheiat cu compania din străinătate care importă sau exportă mărfurile strategice (pentru export sau reexport) ori de pe documentul comercial (invoice, factură pro forma, borderou de expediere etc.);
 • copia, legalizată de agentul economic, de pe autorizaţia care certifică permisiunea pentru compania din străinătate de a efectua operaţiuni de export-import cu mărfuri strategice, eliberată de organul autorizat al ţării în care este înregistrată compania respectivă;
 • alte documente la cererea Comisiei.

Pentru a obține autorizația de import al mărfurilor folosite în scopuri militare și paramilitare, incluse în Nomenclator, solicitantul anexează suplimentar:

 • copiile licențelor de activitate statală ce acordă solicitantului dreptul de a fi implicat în domeniile de activitate legate de armament și muniții.

Pentru a obţine autorizaţia de import al substanţelor nucleare şi radioactive, precum şi al sistemelor, echipamentelor şi accesoriilor acestora, prezintă suplimentar:

 • copiile licenţelor de stat pentru facilităţi radiologice, licenţe ce acordă exportatorului şi importatorului dreptul de a transporta substanţe nucleare, substanţe radioactive şi sisteme, echipamente şi accesoriile acestora, care pot genera cîmpuri de radiaţii ionizante.

II. Controlul vamal al mărfurilor strategice

Controlul  vamal al mărfurilor respective se efectuează în baza declarației vamale, fiind verificate semnele de mărfuri cu dublă destinație, parametrii tehnici,  descrierea, documentația tehnică, autorizația.

La importul sau exportul mărfurilor strategice care constituie obiectul autorizaţiei de import, autorităţilor vamale li se va prezenta autorizaţia în original şi o copie a acesteia.

Originalul, cu mențiunile organului vamal, se restituie declarantului.

În cazul mărfurilor prohibite pentru a fi importate, acestea sînt returnate și scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.  

 

GHID privind controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice.

 

Legislația:

Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/20.07.2000

Legea  nr. 160/22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător

Legea nr. 1163/26.07.2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice

Hotărîrea Guvernului nr. 606/15.05.2002 cu privire la Sistemul naţional de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova

 

 

 

 


filter.type.import
filter.type.export
filter.location
filter.tarim
filter.info
filter.tarifs

No Data

contact-center.title

contact-center.info

contact-center.note

call-center

footer.tip

country

footer.tip.location

footer.tip.street

fax: footer.tip.fax

email: footer.tip.email

phone: footer.tip.phone

footer.info

country

footer.info.location

footer.info.street

fax: footer.info.fax

email: footer.info.email

phone: footer.info.phone

footer.title

footer.content

footer.note